Informacja prawna

Informacje prawne

Strona internetowa www.casi.es (dalej „Strona Internetowa”) jest własnością COOPERATIVA PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO S. Coop. And. (dalej „FIRMA ”) z siedzibą przy: Ctra. De Níjar – Los Partidores, s/n, 04120 La Cañada de San Urbano (prowincja Almería), o Numerze Identyfikacji Podatkowej: F04001152.

Witamy na stronie FIRMY i zachęcamy do uważnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Korzystania ze Strony Internetowej (dalej „Ogólne Warunki Korzystania”) określającymi zasady i warunki dotyczące poruszania się po niniejszej Stronie Internetowej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z prawa hiszpańskiego. Z uwagi na fakt, iż FIRMA w przyszłości może dokonywać zmian w niniejszych Warunkach Korzystania, zalecamy ich regularną lekturę, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.

 

 W celu zapewnienia, przejrzystego, jasnego i prostego korzystania ze Strony Internetowej, FIRMA informuje Użytkownika, że wszelkie sugestie, wątpliwości czy zapytania dotyczące Ogólnych Warunków Korzystania będą przyjmowane i rozwiązywane drogą mailową za pośrednictwem adresu elektronicznego FIRMY: protecciondatos@casi.es

 

Przedmiot działania

FIRMA udostępnia treść i usługi widniejące na Stronie Internetowej z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania, a także polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych (dalej „Polityka Ochrony Danych Osobowych”). Dostęp do Strony Internetowej i jej użytkowanie nadaje wszelkim korzystającym status „Użytkownika” i akceptację wszystkich Ogólnych Warunków Korzystania. FIRMA zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie. W następstwie powyższego każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uważne zapoznanie się z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Korzystania przy każdorazowym odwiedzaniu strony a w przypadku braku zgody na jakikolwiek zapis zawarty w ww. warunkach, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

 

Ponadto zastrzega się, że w niektórych przypadkach mogą zostać określone szczególne warunki korzystania z konkretnych treści i/lub usług Strony Internetowej. Korzystanie z tych treści lub usług oznaczać będzie akceptację przypisanych do nich szczególnych warunków.

 

Usługi

Za pośrednictwem Strony Internetowej FIRMY Użytkownicy posiadają dostęp do: Informacji o firmie, danych kontaktowych, produktów i usług, cen, ofert handlowych, danych siedziby. – Zakładki „Kontakt” do składania zapytań po podaniu swoich danych osobowych. – Złączy dostępu do serwisów społecznościowych (dalej „Usługi”).

 

Polityka prywatności i przetwarzanie danych

Jeśli dostęp do określonych treści i usług wymaga podania danych osobowych, Użytkownicy zobowiązani są zagwarantować ich wiarygodność, dokładność, autentyczność i ważność. FIRMA automatycznie przetworzy wyżej wymienione dane zgodnie z ich charakterem lub przeznaczeniem, na warunkach ujętych w rozdziale „Polityka ochrony danych osobowych”.

 

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Użytkownik jest świadomy i akceptuje wszelką treść zawartą na Stronie Internetowej, a w szczególności rysunki, teksty, obrazy, loga, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, marki lub jakiekolwiek inne znaki wykorzystywane w przemyśle i/lub handlu, objęte prawem własności intelektualnej, jak również marki, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, dotyczące treści i/lub jakichkolwiek innych elementów umieszczonych na stronie, stanowiące wyłączną własność FIRMY i/lub osób trzecich, mających prawo do używania ich wyłącznie w obrocie handlowym. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakiejkolwiek innej formie upubliczniać, przekształcać lub zmieniać ww. treści. FIRMA nie będzie pociągana do odpowiedzialności w razie jakichkolwiek skarg wynikających z niewypełnienia powyższych obowiązków. W żadnym wypadku dostęp do Strony Internetowej nie oznacza rezygnacji, przekazywania, zezwolenia lub odstąpienia pełnego czy częściowego ze wspomnianych praw, chyba że określono inaczej. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej nie nadają Użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, modyfikowania, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania i upubliczniania Strony Internetowej i/lub jej treści w sposób odmienny od określonego w niniejszym dokumencie. Każde inne użytkowanie lub wykorzystywanie praw wymaga uprzedniego i wyraźnego zezwolenia, specjalnie przyznanego w tym celu przez FIRMĘ lub przez osoby trzecie, będące posiadaczami przedmiotowych praw.

 

Treści, teksty, fotografie, rysunki, logotypy, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe, i dowolne inne produkty twórczości intelektualnej obecne na stronie, jak również strona sama w sobie jako multimedialne dzieło artystyczne, są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.FIRMA jest właścicielem elementów wchodzących w skład projektu graficznego Strony Internetowej, zakładek menu, przycisków przeglądania, kodów HTML, tekstów, obrazów, tekstur, grafik i innych treści Strony Internetowej, bądź posiada odpowiednie uprawnienia do wykorzystywania tych elementów. Treść zawarta na stronie nie może być, w żadnej formie i w żaden sposób, całkowicie lub częściowo powielana, przekazywana lub rejestrowana przez systemy odzyskiwania informacji, w dowolny sposób i z wykorzystaniem dowolnych środków, bez uprzednio wydanego pisemnego zezwolenia ze strony ww. Firmy.

 

Ponadto, zabrania się usuwania, unikania i/lub manipulowania praw autorskich, jak również technicznych urządzeń zabezpieczających lub innych mechanizmów informacyjnych, mogącymi zawierać treść. Użytkownik Strony Internetowej zobowiązuje się przestrzegać określonych praw i unikać wszelkich działań, mogących je naruszyć. FIRMA zastrzega sobie prawo korzystania ze środków lub czynności prawnych przysługujących jej w obronie swoich należnych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Zobowiązania i odpowiedzialność Użytkowników Strony Internetowej

Użytkownik jest zobowiązany do:

Właściwego i zgodnego z przepisami prawa korzystania ze Strony Internetowej, jej treści i usług, zgodnie z: (i) przepisami prawnymi obecnie obowiązującymi; (ii) Ogólnymi Warunkami Korzystania ze Strony Internetowej; (iii) etyką i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i (iv) porządkiem publicznym.

Zaopatrzenia się we wszystkie środki i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony Internetowej.

 

Zaopatrzenia się we wszystkie środki i spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony Internetowej.

 

Podania prawdziwych informacji dot. danych osobowych przy wypełnianiu formularzy na Stronie Internetowej i ich aktualizowania tak, aby odzwierciedlały stan rzeczywisty. Użytkownik będzie jedyną, odpowiedzialną osobą za udzielanie fałszywych lub niedokładnych informacji i, co za tym idzie, wyrządzonych szkód FIRMIE lub osobom trzecim poprzez podanie nieprawdziwych danych.

 

Jednakże, poza ustaleniami zawartymi w poprzednim akapicie, Użytkownik powinien powstrzymać się od:

  1. a) nieuprawnionego lub nielegalnego użytkowania Strony Internetowej i/lub jej treści dla celów nielegalnych, zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania, działających na niekorzyść dla praw i interesów osób trzecich, bądź mogących w dowolny sposób spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie, zniszczenie lub uniemożliwienie prawidłowego korzystania z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na sprzętach komputerowych.
  2. b) prób dostępu do treści i obszarów zastrzeżonych Strony Internetowej bez spełnienia warunków wymaganych do uzyskania dostępu.
  3. c) powodowania szkód w strukturach fizycznych lub logicznych Strony Internetowej, jej dostawców lub osób trzecich.
  4. d) wprowadzania i rozpowszechniania w sieci wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych struktur fizycznych lub logicznych, mogących spowodować uszkodzenia w systemach układu fizycznego lub logicznego FIRMY, jej dostawców lub osób trzecich.
  5. e) prób dostępu, wykorzystania i/lub manipulacji danych FIRMY i osób trzecich, jej dostawców lub innych Użytkowników.
  6. f) powielania lub kopiowania, rozpowszechniania, zezwalania na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiegokolwiek sposobu upubliczniania informacji, przekształcania lub modyfikowania treści, za wyjątkiem posiadania zezwolenia wydanego przez właściciela odpowiednich praw lub gdy takie działania są prawnie dozwolone.
  7. g) usuwania, ukrywania lub manipulowania informacji o prawach własności intelektualnej lub przemysłowej i innych danych identyfikujących prawa FIRMY lub osób trzecich, zawartych w treści, jak również technicznych urządzeń zabezpieczających lub innych mechanizmów informacyjnych, które mogą być zawarte w treściach.
  8. h) otrzymywania lub próby otrzymywania treści używając do tego środków lub procedur innych niż te, które, zgodnie z danym przypadkiem, zostały udostępnione w tym celu, bądź które zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych zawierających te treści lub których używa się zwyczajowo w Internecie, gdyż działania te mogą nieść ryzyko uszkodzenia, wyłączenia strony internetowej i/lub jej zawartości.
  9. i) w szczególności (orientacyjnie i niewyczerpująco) Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania, rozpowszechniania ani udostępniania osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych i/lub obrazów, zdjęć, nagrań, oprogramowania i wszelkiego rodzaju materiałów, które:

 

(i) W jakikolwiek sposób byłyby sprzeczne, lekceważące i szkodzące podstawowym prawom i wolności publicznej uznanych w Konstytucji, Międzynarodowych Traktatach i innych obowiązujących przepisach prawnych;

(ii) nakłaniają, zachęcają lub promują działania przestępcze, oszczercze, zniesławiające, agresywne lub inne, sprzeczne z prawem, etyką i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;

(iii) nakłaniają, zachęcają lub promują działania, zachowania lub myśli dyskryminujące z powodu płci, rasy, religii, wyznań, wieku czy statusu;

(iv) wprowadzają, udostępniają lub umożliwiają dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług przestępczych, z użyciem przemocy, obraźliwych, szkodliwych, poniżających lub innych, sprzecznych z prawem, etyką i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;

(v) wprowadzają lub mogą wzbudzić stan nieakceptowalnego niepokoju lub strachu;

(vi) nakłaniają lub zachęcają do angażowania się w działania niebezpieczne, ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia i równowagi psychicznej;

(vii) są prawnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie własności intelektualnej lub przemysłowej przynależnymi FIRMIE lub osobom trzecim, bez zezwolenia na zamierzony użytek;

(viii) są sprzeczne z honorem, zasadami prywatności osobistej i rodzinnej lub wizerunkiem osób;

(ix) stanowią jakikolwiek rodzaj reklamy;

(x) zawierają dowolny rodzaj wirusa lub programu, który uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej.

 

Jeśli do uzyskania dostępu do niektórych usług i/lub zawartości Strony Internetowej Użytkownik otrzyma hasło, zobowiązany jest do korzystania z niego w rzetelny sposób, nie ujawniając go w żadnym momencie osobom trzecim. W związku z powyższym, Użytkownik będzie odpowiedzialny za jego odpowiednią ochronę i poufność, zobowiązując się nie udostępniać go osobom trzecim, tymczasowo lub na stałe, jak również nie umożliwiać dostępu do ww. usług i/lub treści osobom postronnym. Zarazem zobowiązany jest powiadomić FIRMĘ o wszelkich przypadkach, które mogą sugerować nieprawidłowe użycie hasła, takich jak, np. jego kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp, w celu natychmiastowego anulowania hasła. W związku z powyższym, jeśli Użytkownik nie dokona stosownego powiadomienia, FIRMA zostaje zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która mogłaby wyniknąć z niewłaściwego użycia hasła, zaś odpowiedzialność za wszelkie nielegalne wykorzystywanie treści i/lub usług Strony Internetowej przez osoby nieuprawnione spada na Użytkownika.

 

Jeżeli Użytkownik zaniedba lub umyślnie nie dopełni jakiegokolwiek obowiązku określonego w Ogólnych Warunkach Korzystania, będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ponoszone przez FIRMĘ w wyniku danego naruszenia.

 

Odpowiedzialność

FIRMA nie gwarantuje stałego dostępu ani prawidłowego wyświetlania, pobierania lub wykorzystywania elementów i informacji zawartych na Stronie Internetowej. Dostęp do nich może być niepełny, utrudniony lub przerwany przez czynniki lub okoliczności pozostające poza kontrolą firmy.

 

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które mogą zostać podjęte w wyniku dostępu do oferowanych treści lub informacji.

 

FIRMA może przerwać świadczenie usług lub natychmiast zerwać umowę z Użytkownikiem, jeżeli wykryje, że korzystanie ze Strony Internetowej lub jakiejkolwiek z oferowanych na niej usług jest sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Korzystania. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, skargi lub wydatki wynikające z użytkowania Strony Internetowej. Odpowiada wyłącznie za, możliwie najszybsze, wyeliminowanie treści mogących powodować te straty, pod warunkiem, iż zostanie o tym powiadomiona. W szczególności, nie będzie odpowiedzialna za straty mogące wynikać m.in. z:

 

(i) zakłóceń, przerw, awarii, zaniedbania, awarii telefonicznych, opóźnień, blokad lub braku połączenia w systemie elektronicznym, spowodowanych wadami, przeciążeniami i błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych, bądź z dowolnej innej przyczyny pozostającej poza kontrolą FIRMY;

(ii) bezprawnych ingerencji na stronie, poprzez użycie wszelkiego rodzaju złośliwych programów, jak również poprzez użycie innych środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne;

(iii) nieodpowiedniego i nieprawidłowego nadużywania Strony Internetowej;

(iv) błędów bezpieczeństwa lub zakłóceń podczas przeglądania strony, spowodowanych złym działaniem przeglądarki internetowej lub przez użytkowanie jej niezaktualizowanych wersji. Administratorzy FIRMY zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego wycofania treści lub informacji znajdujących się na Stronie Internetowej.

 

FIRMA zrzeka się odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody i straty, mogące wynikać z niewłaściwego korzystania z usług ogólnie dostępnych i niewłaściwego użytkowania strony przez jej Użytkowników. Ponadto FIRMA jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za treści i informacje otrzymywane w wyniku wypełnienia formularzy ze zgłoszeniem danych osobowych, ponieważ służą one wyłącznie do wysyłania zapytań i wyjaśniania wątpliwości. Z drugiej strony, w przypadku spowodowania szkód i strat będących wynikiem nielegalnego lub nieprawidłowego korzystania z ww. usług, Użytkownik może być pociągnięty do odpowiedzialności przez FIRMĘ za ich spowodowanie.

 

Użytkownik, w związku z posiadaniem dostępu lub korzystaniem ze Strony Internetowej, zobowiązany jest bronić, rekompensować i chronić FIRMĘ przed wszelkimi szkodami i stratami wynikłymi z roszczeń, działań lub skarg osób trzecich. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się wynagrodzić FIRMIE szkody i straty wynikłe z korzystania przez niego ze złośliwych oprogramowań, np. robotów (robots), pająków (spiders), pełzaczy (crawlers) lub podobnych narzędzi, wykorzystywanych do zbierania lub pobierania danych, bądź wszelkich innych działań nakładających nieuzasadnione obciążenie dla działania Strony Internetowej.

 

Hiperłącza

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać w żaden sposób, nawet za pomocą odsyłaczy lub hiperłączy, Strony Internetowej FIRMY, jak również jakiejkolwiek jej zawartości, o ile nie zostanie wyraźnie i pisemnie upoważniony przez FIRMĘ.

 

Strona Internetowa FIRMY zawiera linki do innych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie, w celu ułatwienia dostępu Użytkownikowi do informacji dotyczących firm współpracujących i/lub sponsorujących. W związku z powyższym FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za treść ww. stron internetowych, ani nie jest poręczycielem usług i/lub informacji, które mogą być oferowane stronom trzecim za pośrednictwem łączy stron trzecich.

 

Użytkownikowi przysługuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia linków do strony początkowej Strony Internetowej, wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Strony internetowe zawierające link do naszej Strony Internetowej: (i) nie mogą sugerować, że FIRMA poleca daną stronę internetową, jej usługi lub produkty; (ii) nie mogą fałszować swojego związku z FIRMĄ ani potwierdzać, że FIRMA zezwoliła na podanie takiego linku, ani udostępniać marek, nazw, nazw handlowych, logotypów ani innych wyróżniających znaków FIRMY; (iii) nie mogą zawierać treści, które mogą być uznane za niesmaczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, kontrowersyjne, podżegające do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem; (iv) nie mogą udostępniać linku do innej sekcji Strony Internetowej niż do strony głównej; (v) muszą posiadać link z adresem Strony Internetowej, który bezpośrednio się z nią łączy, nie zezwalając stronie internetowej udostępniającej link do reprodukowania Strony Internetowej jako części swojej witryny lub w ramach jednej z jej „okien” lub tworząc „przeglądarkę” w jakiejkolwiek sekcji na stronie. FIRMA może w każdej chwili zażądać usunięcia dowolnego linku do Strony Internetowej, który następnie, niezwłocznie powinien zostać usunięty. FIRMA nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług udostępnianych przez inne strony internetowe, które posiadają łącza do Strony Internetowej.

 

W następstwie powyższego FIRMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane w danymi stronami.

 

Ochrona danych

Aby skorzystać z niektórych Usług, Użytkownicy zobowiązani są do wcześniejszego podania określonych danych osobowych. W tym celu FIRMA automatycznie przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych. W tym celu Użytkownik może zapoznać się z polityką stosowaną przy przetwarzaniu danych osobowych, a także z ustaleniami wcześniej ustalonych dla nich celów, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Danych Osobowych przedstawionymi na stronie CASI.

 

Pliki cookies – ciasteczka

FIRMA zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookie na swojej Stronie Internetowej w celu rozpoznania częstego Użytkownika i dostosowania Strony Internetowej do jego użytku, wybierając np. język strony lub inne, specjalne treści. Pliki cookie używane przez Stronę Internetową lub osoby trzecie działające w jej imieniu są powiązane wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i ich komputerem i nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika.

 

Cookie to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer sieciowy, służące do zapamiętania sposobu poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej, po wcześniejszym zaakceptowaniu ich przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 

Dzięki plikom cookie, FIRMA rozpoznaje przeglądarkę z jakiej korzysta dany Użytkownik w celu dostarczania treści oraz wyświetlania preferencji dot. przeglądania strony i reklam, a także rozpoznaje ich profile demograficzne w celu pomiaru liczby odwiedzin i badania statystyk ruchu na stronie, jak również kontrolowania postępu i liczby wejść.

 

Okres obowiązywania i wygaśnięcie

Świadczenie usług za pośrednictwem Strony Internetowej i innych usług posiada wstępnie charakter nieokreślony. Jednakże FIRMA może zakończyć lub zawiesić świadczenie usług dostępnych na stronie. W danym przypadku FIRMA ogłosi zakończenie lub zawieszenie świadczenia określonych usług.

 

Oświadczenia i zabezpieczenia

Treści i usługi oferowane na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z powyższym oferując je, FIRMA nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do treści i usług oferowanych na Stronie Internetowej, w tym m.in. gwarancji legalności, wiarygodności, przydatności, poprawności, dokładności lub przydatności handlowej, z wyjątkiem przypadków, w których takie oświadczenia i gwarancje nie mogą zostać wyłączone na mocy prawa.

 

Siła wyższa

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności świadczenia usług, jeżeli wynika to z przedłużających się przerw w zasilaniu elektrycznym lub działaniu linii telekomunikacyjnych, konfliktów społecznych, strajków, buntów, wybuchów, powodzi, działań i zaniechań Rządu i innych następstw wystąpienia „siły wyższej” lub zdarzeń losowych.

 

Rozstrzyganie sporów Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, jak również korzystanie ze Strony Internetowej, podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane przez sądy w Almerii (Hiszpania).

 

W przypadku, gdy dowolne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest niemożliwe do wyegzekwowania lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub w wyniku decyzji sądowej lub administracyjnej, dana niewykonalność lub nieważność nie powoduje całkowitego unieważnienia niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania. W danych przypadkach FIRMA dokonuje modyfikacji lub zastępuje tego rodzaju postanowienie innym, ważnym i możliwym do wyegzekwowania, które, w miarę możliwości, osiągnie cel i zamiary odzwierciedlone w pierwotnym postanowieniu.