Polityka prywatności

Polityka prywatności

COOPERATIVA PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO S. Coop.And.  (dalej „FIRMA”) jest właścicielem strony internetowej www.casi.es (dalej „Strona Internetowa”) z siedzibą w:Ctra. De Níjar – Los Partidores, s/n, 04120 La Cañada de San Urbano (prow. Almería), Numer Identyfikacji podatkowej: F04001152.

Firma zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika na Stronie Internetowej i, zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych, informuje, że:

  1. a) Wszystkie dane osobowe przekazane FIRMIE będą przez nią przetwarzane zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych i zostaną włączone do bazy danych UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ, stworzonej i utrzymywanej pod odpowiedzialnością FIRMY, która została prawidłowo zarejestrowana w Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych Osobowych.
  2. b) dane są gromadzone w następujących celach: zapewnienie poprawnego zarządzania zleconymi usługami lub zamówionymi produktami oraz zarządzanie, analizowanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania.
  3. c) Przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych zostały przyjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia utraty, nieuprawnionego dostępu do danych lub ich manipulacji.
  4. d) FIRMA zobowiązuje się chronić informacje o charakterze poufnym, do których posiada dostęp. FIRMA nie będzie wykorzystywać w żadnym przypadku danych osobowych, które udostępni jej użytkownik w celu świadczenia usług stronom trzecim innym niż te, o których mowa w punkcie b) niniejszego dokumentu lub, w stosownych przypadkach, do osiągnięcia celów własnych.
  5. e) Użytkownik zaświadcza, że ma ukończone 14 lat i w związku z tym posiada zdolność prawną niezbędną do udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
  6. f) W dowolnej chwili Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do danych, ich usunięcia (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu, możliwości ich przenoszenia, prawa do niepodejmowania indywidualnych decyzji, a także do cofnięcia zgody do przetwarzania ich w dowolnym uprzednio wskazanym celu, kierując na adres pocztowy FIRMY wskazany powyżej należycie podpisany list, w którym znajdą się dane kontaktowe, załączając kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika.
  7. g) Użytkownik zezwala na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych na określonych warunkach. W tym celu prosimy nacisnąć przycisk „WYŚLIJ”, który znajduje się poniżej formularza do zgłoszenia danych.